Hier staan we voor

Als u door onze zorgcentra loopt, als u met onze medewerkers spreekt, als u activiteiten bijwoont, overal proeft u het. ‘Het bieden van geborgenheid aan ouderen’ is onze missie. We willen huiselijkheid, warmte, veiligheid, oprechte aandacht en zorg op maat bieden. We geven samen met u invulling aan deze geborgenheid. Uw wensen en behoeften staan in onze zorgverlening centraal. Dat is de kern van onze zorgvisie.

In 1955 werden we opgericht door de leden vanuit verschillende kerkgenootschappen. En dat heeft onze identiteit gestempeld. Als protestants-christelijke stichting zien we de Bijbel – net als de meesten van onze bewoners – als de basis van ons handelen. Deze identiteit vindt u terug in onze locaties. Tegelijk laten we u vrij in uw levensovertuiging. Respect voor elkaar hoort bij de geborgenheid die we bieden.

 

Personeelsbezetting vanuit kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

PCSOH kiest voor zorg op de menselijke maat. De intramurale afdelingen binnen Horizon en Westerkim zijn ingericht volgens de principes van kleinschalig wonen. Naast het eigen appartement voor de bewoners, is er een gezellige huiskamer waar de huiskamerbegeleider, samen met de bewoners en mantelzorgers, zorgt voor aandacht en sfeer. De stichting maakt zo min mogelijk gebruik van uitzendkrachten, zodat de bewoner altijd vertrouwde gezichten om zich heen ziet.

Landelijk heeft de afgelopen periode een discussie plaatsgevonden over de personele samenstelling binnen verpleeghuizen. Wellicht heeft u deze discussie gevolgd via de media. Natuurlijk merken we ook binnen onze stichting dat de toenemende zorgzwaarte zijn effect heeft op de werkdruk van onze medewerkers. Gelukkig hebben wij, in tegenstelling tot veel andere instellingen, nog relatief weinig last van de krapte op de arbeidsmarkt van verzorgenden. We realiseren ons dat ook dit vraagstuk steeds meer op ons af zal komen. Gelukkig zijn we nog steeds in staat om veilige en verantwoorde zorg te leveren. Aan de hand van onderstaande normen, zoals vastgesteld door het ministerie, willen we u hier inzage in geven:

 • Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten.
  Binnen PCSOH voldoen we, uitzonderlijke omstandigheden daar gelaten, altijd aan deze norm.
   
 • Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer om de aanwezige bewoners de benodigde zorg en nabijheid te bieden en toezicht te houden.
  PCSOH heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de functie van huiskamerbegeleider als vast onderdeel van de teamsamenstelling te doen zijn. Hierdoor is er op de genoemde momenten altijd iemand aanwezig in de huiskamer.
   
 • In iedere dagdienst (ook in het weekeinde) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/ zinvolle dag-invulling van cliënten.
  PCSOH maakt nauwelijks gebruik van uitzendkrachten. Bewoners zien dan ook altijd vertrouwde gezichten van medewerkers die hen en de mantelzorgers goed kennen. Het afgelopen jaar is door PCSOH uitgebreid aandacht geweest binnen de teams voor zingeving en het bieden van een zinvolle dag-invulling.
   
 • Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een BIG-geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten aanwezig.
  PCSOH heeft het afgelopen jaar meer verpleegkundigen aangenomen. Om te voldoen aan de eis om 24 uur per dag een verpleegkundige binnen 30 minuten aanwezig te doen zijn, moet nog een aantal maatregelen worden genomen. De specialist ouderengeneeskunde is 24 uur per dag voor de medewerkers bereikbaar en, indien nodig, ook beschikbaar.
   
 • De behandelfuncties huren wij in via externe partijen.
   
 • Het ziekteverzuim binnen PCSOH ligt met 5,8% (t/m 2e kw.2017) onder het landelijk gemiddelde van de VVT-sector.
   
 • Het personeelsverloop binnen PCSOH is laag.

onderstaand treft u een overzicht aan van de personeelssamenstelling binnen onze afdelingen kleinschalig wonen: